Kontakt

Trëntenger Musek a.s.b.l.

Adress vum siège sociale (Musekssall):

4, rue de l'EcoleL-5465 Waldbredimus
Tel: 23 66 74 70

Korresponmdenzadress:

Trëntenger Musek a.s.b.l.
33, rue des jardins・L-5471 Wellenstein

E-mail: musek@trentengermusek.org

Kontosnummeren vun der Trëntenger Musek

CCRALULL

IBAN LU40 0090 0000 0018 2709

BNPALULL

IBAN LU81 0030 1681 3063 0000