Comité

Comité vun der Trëntenger Musek

President

THURMES Jean
5, rue Principale
L-5460 Trintange

Tel: 35 91 76 / 661 35 91 76

Secretaire
Tresorier

Wolter Deike

Vice-Presidentin:
Jugendvertrieder

RUPPERT Lynn

Memberen

HEMMEN Mariette

LAUER Jessica

KUTTEN Sarah

THORN Olivier

ASPDEN Philipp

Aner Funktiounen an der Trëntenger Musek

Dirigent

THEIS Jérôme

Sous-Chefs

RISCH Judith

LAUER David

Archive

MENGER Jouko

Internetsite

SCHUMACHER Marc