Comité

Comité vun der Trëntenger Musek

President

THURMES Jean
5, rue Principale
L-5460 Trintange

Tel: 35 91 76 / 661 35 91 76

Secretaire

SCHUMACHER Marc
33, rue des jardins
L-5471 Wellenstein

E-Mail: marc.schumacher@trentengermusek.org

Tresorier

Posten momentan net besat

Vice-Presidentin:

RAACH Lucie

Jugendvertrieder

RUPPERT Lynn

Memberen

HEMMEN Mariette

WOLTER Deike

Tresorier f.f.

SCHUMACHER Marc
33, rue des jardins
L-5471 Wellenstein

E-Mail: marc.schumacher@trentengermusek.org

Aner Funktiounen an der Trëntenger Musek

Dirigent

THEIS Jérôme

Sous-Chefs

RISCH Judith

LAUER David

Archive

MENGER Jouko

Internetsite

SCHUMACHER Marc